From The Artist

Jestem przede wszystkim wrażliwy na fizyczne i estetyczne aspekty naszego otoczenia, które próbuję połączyć z emocjonalną reakcją na ich obecność. Moje kompozycje inspirowane są wspomnieniami lub tylko wyobrażeniami. Maluję z punktu widzenia obserwatora podczas ostrego słońca. Pozwala mi to na rozmycie szczegółów, tak jak to zwykle robi nasz wzrok wraz z odległością. Zamiast bezpośredniego odtwarzania zjawisk, skupiam się na tych formach i kolorach, które mają wywoływać wrażenie uchwyconej chwili. Wiele z moich prac nie posiada prawie żadnej iluzjonistycznej głębi i raczej to oko widza wymusza na scenie poczucie perspektywy, gdy patrzy na kolejne płaskie warstwy farby.

I am particularly sensitive to physical and aesthetic aspects of our surroundings, which I try to combine with my emotional response to their presence. My compositions are inspired by memories or simply imaginings. I paint from the observer point of view in the bright sunlight. This allows me to blur the details, as our eyes usually do with distance. Instead of directly reproducing phenomena, I concentrate on those forms and colours which are supposed to evoke the impression of a captured moment. Many of my works have almost no illusionistic depth and rather it is the eye of the viewer that forces a sense of perspective on the scene as it looks at successive flat layers of paint.